Gruppa – inndeling o.a

SPEIDERE er et felles begrep for alle enheter.

BEVERKOLONI: barn fra siste året i barnehagen t.o.m 2. klasse. MERK: For øyeblikket tar vi kun inn barn i skolealder, da vi ikke klarer å holde kohorter på annen måte. 

FLOKK: småspeider eller ulvunge. Barn f.o.m. 3. klasse t.o.m. 4. klasse. Ulvungene deles inn i kull.

TROPP: stifinnere. Barn f.o.m. 5. klasse t.o.m. 7. klasse. Speiderne deles inn i patruljer med peff & ass (patruljefører & assistent ), har noen ganger også sagaskriver og kasserer.

TROPP: vandrere. Barn f.o.m 8 klasse t.o.m. 10. klasse. Speiderne deles inn i patruljer med peff & ass (patruljefører & assistent ), har noen ganger også sagaskriver og kasserer.

ROVERLAG: Møkkalaget. Etter “vandrertiá”. Alder kan variere. De eldste vandrerne kan gå over i roverlaget hvis det er mest hensiktsmessig.

LEDERE er også speidere.   Ledergruppa består av:

Gruppeleder har det administrative/ økonomiske ansvar.

Gruppelederassistent hjelper gruppeleder

Beverkolonileder har ansvar for å drifte kolonien.

Småspeiderleder har ansvar for å drifte flokken.

Stifinnerleder har ansvar for å drifte stifinnerne.

Vandrerleder har ansvar for å drifte vandrerne.

Roverlagsleder har det overordna ansvaret for å drifte laget og er bindeleddet til gruppeleder.

Lederassistentene er fordelt på de ulike enhetene.

OPPTAGELSE i de ulike enhetene.  Opptagelse betyr at barnet blir opptatt som speider.Opptagelsesseremoni har vi en gang i året, på Tenkedagen i februar.

Det skal være en aspiranttid for alle og hvor lang den blir avhenger av når barnet begynner. Innmelding ved oppstart på høsten tilsier at det blir opptagelse påfølgende februar. Deltar barnet kun på noen få møter på høstterminen blir det over ett år før opptagelse. Fravikelse av dette kan forekomme, da etter samtale med leder.

HVA FÅR JEG SOM SPEIDER?

Livskvalitet, vennskap, friluftsliv og praktisk viten er de fire elementer som til sammen lager rammen om speiderarbeidet.  Hvert element har et mangfoldig innhold og kan gi deg en fin opplevelse som speider.

Bevere: det finnes ingen loggbok til beverne. Hvordan oppgavene vi gjør dokumenteres variere. De fleste gangene er det fellesprosjekter som blir hengende på hytta, men kan også være noe beverne får med hjem.

Småspeidere: småspeiderlogg.

Stifinnere: stifinnerlogg.

Vandrere: vandrerlogg.

Rovere: roverlogg.

Alle enhetene får alt av aktivitets & program- merker og utfordringspins.

Ved opptagelsen mottar du distinksjoner, noen få unntak, til den enheten du tilhører.

Gruppa holder stort sett alt utstyr som trengs til aktiviteter på møtene, turer, leirer og konkurranser.

Gode opplevelser i møte med speidervenner i og utenfor egen gruppe.

Terminliste vår og høst.

Sist, men ikke minst. Du møter ledere som har valgt å bruke en stor del av sin fritid på speideren og er dermed engasjerte. Kunnskapsnivået er bra da mange har vært speidere nesten hele livet. I tillegg har de fleste vært gjennom ulike kurs.

Les også infoen: Aktiviteter og Leirer under Historikk -  Flosta speidergruppe

HVA MÅ JEG GJØRE SOM SPEIDER?

Du har oppmøteplikt. Alle speidere skal delta på flest mulig møter og annet som gruppa sender representanter til.

Bever: kjøpe bevergenser og sy på merker.

Småspeider, stifinner, vandrer og rover: kjøpe skjorte, Norgesmerke og kretsmerke. Du skal også holde skjorte og skjerf oppdatert med merker etter hvert som du får det utdelt.

Speiderskjorte skal ikke brukes før opptagelsen.

Alle enheter: kjøpe en passende sekk, hva som skal i sekken står på terminlista. Sekken skal tas med på alle møter.

HVA FÅR JEG SOM FORESATT?

Forhåpentligvis en fornøyd unge.

Møte andre speiderunger og deres foresatte.

Innsikt i speiderbevegelsen og hva det vil si å være speider.

Via din speider kan du leie hytta til en rimelig sum.

Tilgang til alle lederne pr. tlf. SMS, e-post eller personlig oppmøte.

HVA SKAL JEG GJØRE SOM FORESATT?

Sørge for at din speider deltar på møtene og andre arrangementer.

Hjelpe til med at speideren får med seg det den skal, uavhengig arrangement.

Være til hjelp hvis det er noe hjemmearbeid.

Ta hovedansvaret for å holde skjorte og skjerf oppdatert med merker etter hvert som speideren får det utdelt.

Følge godt med på skriv som blir lagt ut.

Delta på dugnad.

Huske å betale kontingenten innen fristens utløp. Det hender vi må ha medlemskortet med oss og det er kun gyldig med oblat eller bankens stempel.

HVEM BESTEMMER I GRUPPA?

I gruppa har vi gruppeting, ledermøter og patruljemøter som bestemmende organ.

Gruppeting er lovpålagt og det innkalles skriftlig i forveien. Det skal også protokollføres. Mange av de største avgjørelsene tas her. På gruppeting deltar alle ledere, rovere, peffer og asser.

Ledergruppa har noen møter i året og den har myndighet til også å ta forholdsvis store avgjørelser.

Kun de viktigste møtene blir protokollført.

Til både gruppeting og ledermøter formidler speiderne sine saker de ønsker tatt opp.

Den riktige veien å gå her er at patruljen gir beskjed til peff eller ass som tar saken videre.

Lederne er for øvrig mottakelige for innspill året rundt, også fra foresatte.

Mye er styrt fra Norges speiderforbund (NSF) og Aust Agder krets av NSF.

Vår gruppes innvirkning på hvordan vi ønsker speiderbevegelsen går via kretsstyret. Det er Kretsting en gang i året og vi deltar alltid med ledere og speidere. Antall medlemmer i gruppa avgjør hvor mange delegater vi kan sende på tinget.

Kretsstyret sender delegater til Speidertinget og må da forholde seg til vedtak fra Kretstinget.

HVA GJØR LEDERNE UTENOM EGEN GRUPPE, MEN FOR EGNE OG ANDRE SPEIDERE?

Deltar før/under/etter kretskonkurranser, enten som medarrangør eller postmannskap.

Deltar på arrangementer i regi av kretsen og andre.

Holder kurs.

Har innimellom oppgaver før/på/etter leirer.

Er i perioder medlem av kretsstyret.